அற்புதமான செமால்ட் எஸ்சிஓ உதவிக்குறிப்புகள்

சோசியல் மீடியா இயங்குதளம், şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlaması için mükemmel fırsatlar sunar. பேஸ்புக், dünyaya açan yeni platformlardan buridir. Instagram, Facebook tarafından sosyal medya alanında olduğu gibi satın alındı. Facebook ayrıca Snapchat'ı 3 milyar dolar karşılığında satın almak için Bir teklifte bulundu ancak teklif, kurucu Evan Spiegel tarafından reddedildi.

Bunun Bir sonucu olarak, Instagram'ın Öyküler Feature sürümünü başlatma kararı. அனா பிளாட்ஃபார்ம்லார்டன் பிரி, இன்ஸ்டாகிராம் 500 மிலியோன் ஆக்டிஃப் குல்லனாசனா, ஸ்னாப்சாட் 150 மிலியோன் குல்லனசசனா சாஹிப் ஓல்மாஸ்.

செமால்டின் , மெட்டேரி ப ı ரே யெனெடிசி ஆர்ட்டெம் அப்காரியன், இன்ஸ்டாகிராம் ஹிகாயெலெரின் iş பஜார்லாமாசெண்டா வெ பு அராக்கன் என் ஐய் şekilde nasıl kullanılabileceği konusunda glü Bir araç haline geldiğini açıkl

பிர் ürün yaratmak için yatırım yapılan zaman para ile eşittir. அராஸ்டர்ம, ஸ்னாப்சட்டாக்கி இன்சான்லாரன் çoğunun da Instagram'ı kullandığını gösteriyor. புனுன்லா பிர்லிக்டே, çoğunun kişisel olarak arkadaşlarıyla kişisel olarak paylaşmak için kullanabileceği Bir platformu var. Instagram kullanıcıları, diğer taraftan, ilgilerini ve fikirlerini markayla sorunsuz Bir şekilde etkileşime girebilir ve paylaşabilir.

டிஜிடல் பஸர்லாமாசலர் için bunun anlamı nedir? மார்க்கலார்லா எட்கிலெசிம் புல்ன்மக் வெ ürünleri nasıl tepki vereceğini izlemek ve analiz etmek için Instagram'ı kullanabilirler. பிளாட்ஃபார்ம் அய்ர்கா, மார்கலாரன் வெ பாஸர்லமகானன், கிட்லெனின் டெர்சிஹெலரினி, ilgi alanlarını ve kişisel yaşamını net bur şekilde anlamasını sağlar.

Instagram Hikayeleri Nişanlamayı Artırır

Instagram Öyküleri özelliğini kullanarak, günlük olarak kitleyle iletişim kurabilirsiniz. பு süreçte, kişiliğinizi izleyicilerle paylaşıp paylaşacaksınız.

மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், Instagram'ı kullanarak pozlamaslanı genişletebilen uluslararası Bir şirkete iyi Bir örnek. Şirket, Instagram Hikayelerini kullanmaya başladıklarında taahhüdünde% 500 artış kaydedildi.

ஹேபர் கெய்னா அல்கோரிட்மாசாண்டா டெசிக்லிக்

Haber akışını yöneten algoritma Facebook'un Instagram'ı satın almasından beri geliştirildi. Yayınlar günümüzde taahhüt düzeyinde listeleniyor. Geçmişte, Instagram, haber beslemesinde neyin görüntüleneceğini belirlemek için kullanılırdı

பு யெனி அல்கோரிட்மாயா, யயன்லானாரக் ரெக்காபெட் öne geçmek için izleyicilerinizin ihtiyaçlarına cevap vererek kullanabilirsiniz. Yeniden hedefleme reklamları, potansiyel müşterilere pazardaki ürün ve hizmetleri politik olarak hatırlatırken markaların büyütülmesine de yardımcı oluyor.

Günde 5-20 Enstantane Hikayesi Yazmaya Çalışın

சோசியல் மீடியா பஸர்லமாசந்தா ப ı ரானன் சாரோ மெட்டிலெரி ஐலே சரேக்லி இலேடிசிம் சர்தர்மெக்திர். 5-20 Instagram hikayelerini yayınlamak, kitlenin daima markanızın yaptıklarına ayak uydurmasını sağlayacaktır. ஹிகாயெலெரின் யால்னாஸ்கா டகிபைலரினிஸ் தாராஃபாண்டன் டெசில், அய்ன் கர்லார் ஓலன் டையர் குல்லான்கேலர் தாரஃபாண்டன் ஜெரெலெசினி அன்யூட்மாயன்.

ஹயாட்டா டெக்ரார் டான்மனைஸ் யார்டாம்சி ஓல்மக் ஐசின் கோன்லாக் ஒலராக் பிர் கிராஃபிக் தசாராம்சஸ் டுட்மாயே டெனான். Ayrıca dikkat çekici videolar ve resimlerle Bir araya gelmek için Photoshop'u ve diğer düzenleme ve tasarım araçlarını kullanabilirsiniz. அவளுடைய yayının markanızın kişiliğine uygun olduğundan emin olun.

mass gmail